CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PAYOO

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PAYOO

THE PRIVACY POLICY OF PAYOO SERVICES

CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

THE PRIVACY RIGHTS OF THE USER

Chính Sách Quyền Riêng Tư nhằm mô tả các quyền riêng tư của Người Sử Dụng (hay còn gọi là “Bạn”) liên quan đến việc VietUnion thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

The Privacy Policy aims to describe the privacy rights of the User (also known as “You”) in relation to VietUnion’s collection, processing, use, storage, sharing and protection of Your Personal Information.

Thông Tin Cá Nhân được hiểu là Thông Tin Người Sử Dụng và tất cả các thông tin khác liên quan đến Người Sử Dụng, được VietUnion thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình Người Sử Dụng truy cập và sử dụng Dịch Vụ Payoo. Thuật ngữ “Thông Tin Cá Nhân” được sử dụng theo Chính sách này là một cách dùng cho cả Người Sử Dụng là cá nhân và tổ chức.

Personal Information is understood as information of the User and all other information relating to the User, which is being collected, recorded, processed, used, stored as well as shared by VietUnion during the User accessing and using Payoo Services. The term “Personal Information” used under this Policy is a manner of use that refers to both the User as individuals and organizations.

Chính Sách Quyền Riêng Tư nhằm áp dụng cho các website của VietUnion và tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch Vụ Payoo, bất kể Bạn sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.

The Privacy Policy is applied to VietUnion’s websites and all facilities, tools, applications, and services related to the provision of Payoo Services, regardless of the method You use to access or use.

Bạn được mặc định là đồng ý và chấp nhận Chính Sách Quyền Riêng Tư khi Bạn đăng ký để truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Payoo. Đây là Chính Sách điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ Payoo của Người Sử Dụng trừ trường hợp có thỏa thuận cụ thể khác.

By default, You agree and accept the Privacy Policy when You sign up to access or use Payoo Services. This Policy governs the Users’ use of Payoo Services unless otherwise expressly agreed.

VietUnion có thể điều chỉnh Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Chính Sách được điều chỉnh trên website của VietUnion. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải.

VietUnion may modify the Privacy Policy at any time through the posting of the adjusted Policy on VietUnion’s website. The revised version takes effect once it is uploaded.

THU THẬP THÔNG TIN

COLLECTING INFORMATION

Để phục vụ cho việc cung ứng Dịch Vụ Payoo, phân tích thông tin phục vụ việc bảo mật và giữ an toàn cho hệ thống, tạo cơ sở xác thực thông tin, chăm sóc Khách Hàng, cải thiện Dịch Vụ, VietUnion được quyền thu thập các loại Thông Tin Cá Nhân từ các nguồn sau đây:

In order to serve the provision of Payoo Services, analyze information to secure and keep the system safe, create a basis for authentication of information, Customers services and improvement of the Services, VietUnion is entitled to collect the following types of Personal Information from the following sources:

Thông tin được thu thập tự động

The Information is collected automatically

Khi Bạn sử dụng Dịch Vụ Payoo, VietUnion thu thập những thông tin được gửi đến VietUnion từ máy tính, điện thoại của Bạn hoặc các thiết bị khác mà Bạn sử dụng để truy cập. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau: dữ liệu về các trang Bạn truy cập, địa chỉ IP của máy tính, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của trang truy cập và các dữ liệu cơ bản khác.

When You use Payoo Services, VietUnion collects the information sent to VietUnion from Your computer, phone or other devices to access it. This information includes, but is not limited to, the following: data about the pages You have visited, the IP address of the computer, device ID, device type, computer and network device information, display statistics of the visited page and other primary data.

Khi Bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ Payoo, Chúng Tôi (hoặc các công cụ theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website do các đối tác cung cấp) sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies (thông qua chương trình định vị người dùng; những chương trình/trình duyệt ứng dụng tương tự khác như: flash Cookies, pixel tags….) lên máy tính hoặc các thiết bị khác của Bạn. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho Bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu email của Bạn trong trang đăng nhập để Bạn không phải nhập lại v.v…

When You access and use Payoo Services, We (or Our website activity tracking tools or statistics provided by Our partners) will place some databases called Cookies (via user locating programs; other similar programs/browsers such as flash Cookies, pixel tags, etc.) on Your computer or other devices. Some of these Cookies can last a long time to facilitate Your use; for example: save Your email on the login page so You do not have to re-enter, etc.

VietUnion sử dụng những công nghệ nói trên với mục đích nhận diện Bạn như một Người Sử Dụng của VietUnion; phục vụ cho việc đáp ứng Dịch Vụ, nội dung và quảng cáo tương ứng cho từng đối tượng Người Sử Dụng khác nhau; đo lường hiệu ứng tiếp thị, quảng cáo; hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật tài khoản của Bạn; hạn chế rủi ro và ngăn ngừa gian lận; nâng cao độ tin cậy và an toàn trong hoạt động kết nối giữa Bạn và VietUnion.

VietUnion uses the technologies above to identify You as a User of VietUnion; serves for the conditions of Services, contents and advertisement respectively to each different audience of Users; measures the marketing and advertising effects; supports to ensure the security and confidentiality of Your account; minimizes risk and prevents fraud; enhances the reliability and safety of the connectivity between You and VietUnion.

Bạn có quyền từ chối nhận những Cookies này nếu những trình duyệt của Bạn có chức năng từ chối đó, trừ khi các Cookies được VietUnion dùng để ngăn chặn gian lận và đảm bảo an toàn đối với các website kết nối. Tuy nhiên, việc từ chối các Cookies này có thể gây trở ngại cho Bạn khi sử dụng website của VietUnion và Dịch Vụ Payoo.

You reserve the right to refuse receiving these Cookies if Your browsers have such a refusal function, unless VietUnion uses the Cookies to prevent fraud and ensure the security of the connected websites. However, rejecting these Cookies may prevent You from using the website and Payoo Services.

Thông tin được khai báo từ Bạn

The Information is disclosed from You

VietUnion thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin nào Bạn cung cấp cho VietUnion khi sử dụng Dịch Vụ Payoo, bao gồm thông tin Bạn cung cấp trên mẫu đăng ký và được cập nhật trong quá trình sử dụng Dịch Vụ (Thông tin Người Sử Dụng); các thông tin về các giao dịch và hoạt động của Bạn; các thông tin tài chính như các tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà Bạn sử dụng hoặc liên kết với Dịch Vụ.

VietUnion collects and stores any information that You provide to VietUnion when using Payoo Services, including information You provide on the registration form and is updated during the use of Services (User Information); information about Your transactions and activities; financial information such as bank accounts and/or credit card numbers that You use or associate with the Services.

VietUnion cũng thu thập những thông tin từ hoặc về Bạn thông qua nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như thông qua các liên lạc giữa Bạn và VietUnion (bao gồm cả đội ngũ Hỗ Trợ Khách Hàng của VietUnion, các tương tác với các nhân viên của VietUnion, và kể cả thông qua những tài khoản khác mà VietUnion có đủ cơ sở để khẳng định liên quan đến Bạn); các thông tin Bạn phản hồi cho các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình Bạn tham gia vào các trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Bạn cung cấp liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ Payoo.

VietUnion also collects information from or about You through various sources, such as through communications between You and VietUnion (including VietUnion Customer Support team, interactions with VietUnion employees, and including through other accounts that VietUnion has reasonable grounds to claim concerning You); information You respond to surveys; information during Your participation in exchanges, discussions, dispute resolution or other relevant information provided by You in connection with the use of Payoo Services.

Ngoài ra, để thực hiện và đảm bảo chất lượng, hướng dẫn Dịch Vụ, VietUnion có thể giám sát hoặc ghi âm các cuộc đàm thoại với Bạn hoặc bất kỳ ai nhân danh Bạn. Khi giao tiếp, kết nối với VietUnion, Bạn cần nhận thức rằng các quá trình giao tiếp, kết nối đó có thể được giám sát, ghi âm mà không có thêm bất kỳ lưu ý hay khuyến cáo nào ngoài các quy định tại Chính Sách này.

In addition, to perform and ensure the quality and guidance of Services, VietUnion may monitor or record conversations with You or anyone on Your behalf. When communicating or connecting with VietUnion, You must be aware that such communication processes and connections can be monitored and recorded without any further notice or recommendation other than the provisions of this Policy.

Bạn có thể thay đổi Thông Tin Người Sử Dụng bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên, VietUnion sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống lại các hành vi xóa dấu vết gian lận.

You can change User Information at any time by using the corresponding functionality. However, VietUnion will retain the information that has been changed against acts of deleting traces of fraudulence.

Thông tin từ các nguồn khác

The information from other sources

Bạn có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (ví dụ như: Facebook…). Và từ đó, VietUnion có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này, và Bạn đồng ý rằng VietUnion có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này căn cứ theo Chính Sách Quyền Riêng Tư.

You may provide information through access to personal data stored by third parties, such as information authentication services providers, suppliers of goods/services, electronic information pages and social networks (e.g., Facebook, etc.). And from there, VietUnion can receive controlled information from these third parties, and You agree that VietUnion may collect, store and use this information according to the Privacy Policy.

Thông qua việc xác thực và phát hiện gian lận

Through authentication and fraud detection

Để hỗ trợ trong việc bảo vệ Bạn khỏi những hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích các thông tin của Bạn, VietUnion có thể thu thập thông tin về Bạn và các tương tác của Bạn đối với Dịch Vụ Payoo. VietUnion có thể đánh giá máy tính, điện thoại và các thiết bị khác mà Bạn dùng để truy cập để nhận dạng bất kỳ những phần mềm hay hoạt động xâm phạm nào.

To assist in protecting You from fraudulent behavior and misuse of Your information, VietUnion may collect information about You and Your interactions with Payoo Services. VietUnion may evaluate the computers, phones and other devices You use to access and identify any infringing software or activity.

Thông qua việc sử dụng thiết bị di động:

Through the use of mobile devices

VietUnion có thể đề nghị Bạn sử dụng thiết bị di động hoặc ứng dụng, website được tối ưu hóa phù hợp. Các quy định của Chính Sách này được áp dụng đối với việc truy cập, sử dụng các thiết bị, ứng dụng, website này.

VietUnion may recommend You to use mobile devices or applications, optimized accordingly websites. The provisions of this Policy apply to Your access, use of these devices, applications and this website.

Khi Bạn tải và sử dụng các ứng dụng hoặc khi truy cập những website nói trên của VietUnion, VietUnion có thể nhận được các thông tin về định vị, về thiết bị của Bạn. VietUnion có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp Dịch Vụ đến Bạn (ví dụ như: những nội dung về quảng cáo, kết quả tìm kiếm hay những nội dung khác). Hầu hết các thiết bị di động đều có chức năng cho phép Bạn kiểm soát hoặc vô hiệu hóa chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp, để từ đó kiểm soát việc thông tin cho bên thứ ba các thông tin này.

When You download and use the applications or visit the VietUnion above websites, VietUnion may receive information about Your location and device. VietUnion may use and base on this information to provide Services to You (e.g., content about advertising, search results or other content). Most mobile devices have functions that allow You to control or disable the location function, or if necessary, You can contact the provider to manage transmit these informations to third parties.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

THE USE OF INFORMATION

VietUnion sử dụng thông tin của Bạn để:       

VietUnion uses Your information to:

TIẾP THỊ

MARKETING

VietUnion không bán hoặc cho bên thứ ba thuê cho nhu cầu tiếp thị khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của Bạn.

VietUnion does not sell or lend third parties marketing purposes without Your clear consent.

VietUnion có thể kết hợp các thông tin của Bạn cùng với các thông tin VietUnion thu thập được từ những nguồn hợp tác khác nhau, sử dụng để quảng cáo và cải thiện Dịch Vụ Payoo. Trường hợp Bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo từ VietUnion, cũng như không muốn tham gia bất kỳ chương trình quảng cáo dành cho Khách Hàng nào, Bạn có thể làm theo những hướng dẫn được VietUnion cung cấp để từ chối nhận và tham gia các thông tin này.

VietUnion may combine Your information with VietUnion information collected from various collaborative sources, used to advertise and improve Payoo Services. If You do not wish to receive advertising information from VietUnion and do not want to participate in any advertising program for Customers, You can follow the instructions provided by VietUnion to refuse to accept and participate in this information.

BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

PROTECTING AND STORING INFORMATION

Thông qua Chính Sách Quyền Riêng Tư, VietUnion sử dụng thuật ngữ “Thông Tin Cá Nhân” để mô tả những thông tin liên quan đến Người Sử Dụng cụ thể, và được sử dụng để nhận biết Người Sử Dụng đó. VietUnion không xem xét, thừa nhận các thông tin nặc danh khác không có yếu tố nhận dạng Người Sử Dụng.

Through the Privacy Policy, VietUnion uses the term “Personal Information” to describe information relating to a specific User and is used to identify that User. VietUnion does not consider or acknowledge other anonymous information that does not have elements that determine the User.

VietUnion lưu giữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewal), đồng thời thiết lập và bảo vệ các kết nối trao đổi thông tin, giao dịch, sử dụng công nghệ SSL. Toàn bộ thông tin của Người Sử Dụng khi truyền đi trên mạng hay lưu trữ đều được mã hóa, áp dụng cơ chế bảo mật đường truyền, chữ ký điện tử.

VietUnion stores and secures Your Personal Information on the system servers and is secured by a firewall system (firewall) while establishing and protecting information exchange connections and transactions and using SSL technology. When transmitted on the network or stored, all information of the User is encrypted, applying mechanisms of transmission security, electronic signature.

Để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân, hạn chế những rủi ro mất mát, chỉnh sửa, tiết lộ, sử dụng sai mục đích, truy cập không đúng thẩm quyền, VietUnion sử dụng những công nghệ phần cứng tiên tiến nhất trên thế giới của các nhà cung cấp IBM, HP, Cisco, EMC… để xây dựng một hệ thống hạ tầng theo chuẩn quốc tế và đủ sức phục vụ Dịch Vụ Payoo với yêu cầu cao nhất. Hằng năm, hệ thống trang thiết bị của VietUnion đều được đánh giá và tiến hành nâng cấp nếu cần thiết.

To protect Personal Information and limit the risks of loss, modification, disclosure, misuse and unauthorized access, VietUnion uses the most advanced hardware technologies in the world of suppliers IBM, HP, Cisco, EMC, etc., to build an infrastructure system by international standards and sufficient to serve Payoo Services with the highest requirements. Every year, the equipment system of VietUnion is evaluated and being upgraded if necessary.

Hiện tại, VietUnion đang vận hành trên nhiều Trung tâm Dữ liệu (Data Center) đồng thời với nhau để hỗ trợ và đề phòng các trường hợp bị sự cố có thể xảy ra trên hệ thống. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Data Center đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật của ISO 27001:2013, PCI-DSS; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật của quốc tế khác.

At present, VietUnion is operating across multiple Data Centers simultaneously to support and prevent possible failures in the system. In addition, the activities of direct interaction with the servers and machines located in the Data Center must strictly comply with the regulations and procedures on security, security and confidentiality of ISO 27001:2013, PCI-DSS; meet the requirements on safety and security of information technology as prescribed by the State Bank and other international confidentialty, safety, security standards.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC

SHARING PERSONAL INFORMATION WITH OTHER USERS

Khi xử lý các giao dịch, VietUnion có thể cung cấp cho các bên tham gia giao dịch các thông tin cần thiết của Người Sử Dụng, ví dụ như: tên Người Sử Dụng, ID tài khoản, chi tiết liên lạc, địa chỉ giao hàng, giá trị giao dịch, hoặc các thông tin cần thiết khác để xác thực thông tin, nâng cao độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Bên nhận được thông tin không được phép sử dụng thông tin nhận được cho những mục đích không liên quan đến việc thực hiện giao dịch, trừ khi có sự đồng ý của bên cung cấp thông tin. Mọi trao đổi, liên lạc mang tính đe dọa giữa các bên được xem là hành vi vi phạm Chính Sách này và Thỏa Thuận Người Sử Dụng.

During the processing of transactions, VietUnion may provide the parties involved in the transaction with the necessary information of the User, for example as User’s name, account ID, contact details, delivery address, transaction value, or other data required to authenticate the information, improve the reliability and security of the transaction. The Party receiving the information shall not use the information received for purposes that are not concerning the execution of the trade unless otherwise consented to by the party providing the information. Any threatening exchange or communication between the parties shall be deemed to violate this Policy and the User Agreement.

Trường hợp khi có một người thanh toán cho Bạn và nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của Bạn, VietUnion sẽ cung cấp cho người đó tên đăng ký của Bạn để họ có thể xác thực việc thanh toán đến đúng tài khoản.

In case of someone pays for You and enters Your email address or telephone number, VietUnion will provide that person with Your registration name so that they can verify the payment to the correct account.

VietUnion cho phép bên thứ ba, bao gồm cả Người Bán, có quyền chấp nhận thanh toán của Bạn hoặc gửi yêu cầu thanh toàn đến Bạn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ Payoo. Để thực hiện quyền này, bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin của Bạn cho Chúng Tôi (ví dụ như: địa chỉ email hay số điện thoại của Bạn), để VietUnion thông báo yêu cầu thanh toán cho Bạn hoặc thông báo khi Bạn thanh toán cho Người Bán/bên thứ ba. VietUnion sử dụng các thông tin này để xác nhận Bạn là Người Sử Dụng và được phép sử dụng Dịch vụ Payoo hoặc để gửi đến Bạn thông báo về tình trạng giao dịch. Ngoài ra, VietUnion cũng sẽ sử dụng thông tin này để xác nhận với bên thứ ba về tư cách Người Sử Dụng của Bạn theo đề nghị của Bạn.

VietUnion allows third parties, including the Seller, to have the right to accept Your payment or send a full request to You through the use of Payoo Services. To exercise this right, third parties may share Your information with Us (e.g., Your email address or telephone number), so that VietUnion notify You of a request for payment or notify You when You pay to the Seller/third parties. VietUnion uses this information to confirm that You are a User and are permitted to use Payoo Services or to send You notifications about the transaction status. In addition, VietUnion will also use this information to confirm with third parties your status as a User by Your request.

Bạn cần lưu ý rằng, những Người Bán hoặc Người Sử Dụng, bên thứ ba khác mà Bạn giao dịch, hợp tác cũng sẽ có những chính sách quyền riêng tư do các bên này quy định, và VietUnion không chịu trách nhiệm cho những hành động này, bao gồm cả thực tiễn bảo vệ thông tin mà các bên nói trên thực hiện, mặc dù Thỏa Thuận Người Sử Dụng không cho phép các bên tham gia giao dịch sử dụng những thông tin của bên kia cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thực hiện Dịch Vụ Payoo. Ngoài ra, trừ khi truy cập các các địa chỉ website và các ứng dụng chính thức của VietUnion, Bạn cần lưu ý bảo vệ và không cung cấp cho bên thứ ba các thông tin cá nhân như: số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập Ví Điện Tử Payoo, tài khoản ngân hàng…   

You should note that the Seller or the User, other third parties with whom You trade, will also have the privacy policies determined by these parties. VietUnion is not responsible for these actions, including the information protection practices carried out by the parties above. However, the User Agreement does not allow the parties participating in the transaction to use the other party’s information for any purpose other than performing Payoo Servicess. Furthermore, unless You access the official website addresses and applications of VietUnion, You need to take note of the protection and do not provide third parties with personal information such as credit card number, login password Payoo E-Wallet or bank account, etc.

Trừ khi có sự đồng ý của Bạn hoặc theo quy định về thanh toán thẻ, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc các quy định pháp lý khác, VietUnion sẽ không tiết lộ số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của Bạn đến bên thực hiện giao dịch với Bạn thông qua Dịch Vụ Payoo.

Unless with Your consent or according to card payment regulations, the request of the competent authority or other legal provisions, VietUnion will not disclose Your credit card number or bank account to the Party performing transactions with You through the Payoo Service.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

SHARING PERSONAL INFORMATION TO THIRD PARTIES

VietUnion có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong các trường hợp:

VietUnion may share Your Personal Information in the following cases:

CÁCH THỨC TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÁ NHÂN

ACCESS METHOD OR ADJUSTMENT OF PERSONAL INFORMATION

Bạn có thể kiểm tra và điều chỉnh Thông Tin Cá Nhân của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập và Ví Điện Tử của Bạn và kiểm tra hiện trạng nội dung đã cài đặt. Trường hợp Bạn đóng Ví Điện Tử Payoo, VietUnion sẽ đánh dấu đóng tài khoản này trong dữ liệu nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong một khoảng thời gian nào đó nhằm phục vụ cho việc truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Thỏa Thuận Người Sử Dụng, hoặc nhằm thực hiện những hoạt động khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc không trái pháp luật.

You can check and adjust Your Personal Information at any time by accessing and checking the status of the content installed. If You close Payoo E-Wallet, VietUnion will mark the closure of this account in the data but may retain Your Personal Information for a certain period for recovery of debt, dispute resolution, troubleshooting, assistance in the investigation, risk prevention, compliance with the User Agreement, or to carry out other activities required by law or not illegal.

Dành cho người bán


Dành cho người mua


Trụ sở chính (Tp.HCM)

35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3911 7147
Fax: (028) 3911 7144
Website: https://www.payoo.vn
Email: support@payoo.vn

Văn phòng đại diện (Hà Nội)

Tầng 6, Tòa nhà NeLumbo, 114 An Trạch, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3736 8629
Fax: (024) 3736 8628
Giấy phép Hoạt động cung ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán số 27/GP-NHNN ngày 23/11/2015